ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ತ್ರೋಬಾಲ್ - ಎಕ್ಸಲ್ಲೆಂಟ್ ಗೆ ಬಹುಮಾನ 12 sept 2022