ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ , ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಶ್ರೀ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ , ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 24 ನವೆಂಬರ್ , 2022 . ಸ್ಥಳ : ಸರ್ವರಕ್ಷ ಸಭಾಭವನ , ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜು . ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು : ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ , ಅಧ್ಯಕ್ಷರು , ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ . ಉಪಸ್ಥಿತಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಜೈನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು , ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ .